ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНОТО ТРАСЕ – ОТВОРЕН КАЛЕНДАР МОТОКРОС 2024

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНОТО ТРАСЕ – ОТВОРЕН КАЛЕНДАР МОТОКРОС 2024

За да бъде лицензирано даден мотополигон за мотокрос за организация на кръг от „Отворен
календар – мотокрос”, той трябва да отговаря на следните минимални изисквания, посочени по долу:

1. Падок (сервизен парк за състезателите)
1.1. 6 000 – 10 000 кв. метра, разположен на равна повърхност с твърда настилка която да
може да издържи тежестта на сервизните автомобили на състезателите и отборите при
всякакви метеорологични условия.
1.2. Желателно е падока да бъде електрифициран.

2. Помещение за Времеизмерване
Помещението за времеизмерването трябва да бъде разположено до трасето, на линията на
финала (като се вземат в предвид всички мерки за безопасност), перпендикулярно на линията
на финала и да бъде оборудвано с електричество (4 контакта по 220V), климатик, маси и
столове. Възможно е да бъде от тип затворена палатка.

3. Санитарно – хигиенни условия
Минимални изисквания за санитарни възли (тоалетни и душове):
3.1 Тоалетни мъже: Минимум 3 в падока, 1 в зоната за изчакване
3.2 Тоалетни жени:Минимум 2 в падока
Заб. В посочения брой необходими тоалетни не са включени санитарните възли необходими за
публиката и за хора в неравностойно положение.

4. Технически контрол
Мястото за техническия контрол трябва да бъде разположено на твърда основа, с размери 3
на 5 метра , покрито с палатка и друг тип покритие.

5. Питлейн (Зона за механиците)
5.1 Зоната за механиците (Питлейн) трябва да бъде разположен в непосредствена близост
до падока на състезателите.
5.2 Размерите му са 35-40м. на 6м., разположен на прав участък от състезателното трасе
без елементи по него (скокове, вълни и други).
06.03.2024
5.3 Питлейнът трябва да бъде разположен на твърда основа и трябва да бъде ограден.
5.4 Питлейнът съдържа вход/изход към състезателното трасе и врата за достъп от и към
падока.
5.5 Питлейнът е желателно да бъде оборудван с един телевизор за показване на
резултатите и съответно електричество за тях.

6. Зона за изчакване
6.1 Зоната за изчакване трябва да бъде разположена зад зоната на старта и да бъде с
размери 20м. на 10 м. – оградена.
6.2 Зоната за изчакване трябва да бъде разположена на твърда основа позволяваща
нейното използване във всякакви времеви условия и да бъде оградена.

7. Стартова бариера и стартова зона
7.1 Стартовата бариера трябва да бъде напълно механична.
7.2 Стартовата бариера трябва да съдържа от минимум 20 до 40 позиции (клетки) всяка
една от тях с широчина 1м и височина 50-60 см. При 20 позиции, е възможно стартиране на
две редици, като зоната зад стартовата бариера трябва да бъде минимум 6 метра.
7.3 Зоната в която е разположена стартовата бариера (Стартова зона) трябва да бъде
оградена, с размери в зависимост от броя на стартовите позиции.
7.4 Кабинката за стартьора (обикновено разположена по средата на стартовата бариера)
трябва да бъде напълно закрита от всички страни.

8. Зона за миене на мотоциклети
8.1 Зоната за миене на мотоциклети трябва да бъде разположена до падока, на бетонна или
друга твърда основа и трябва да съдържа 10 отделни клетки за миене.
8.2 10-те клетки за миене трябва да бъдат отделени една от друга и да са с размери 3 х 3м
всяка от тях.

9. Състезателно трасе
9.1 Дължина – между 1300 и 1700 метра.
9.2 Минимална широчина 6 метра.
9.3 Стартова права – 50-80 метра, минимална широчина на първия завой 9 метра с
минимум 90 градуса на първия завой спрямо старта без скокове или елементи по нея.
9.4 Пътища за достъп – състезателното трасе трябва да бъде заобиколено от пътища за
достъп които да могат да осигурят достъп до всяка една негова точка от медицински автомобил или друго превозно средство (водоноска). Пътищата за достъп трябва да бъдат направени от
настилка която да осигурява проходимост при всякакви условия.
9.5 Неутрална зона: неутралната зона е минимум три метра и опасва всяка точка на
състезателното трасе. Трябва да бъде обозначена с пластмасова ограда, маркери или
друго.
9.6 Само оторизиран персонал има право да влиза в трасето и в някой зони трасето трябва
да бъде оградено с цел да не влиза публика в него.
9.7 Дизайна и отделните елементи на трасето (идейния проект за състезателното трасе) се
съгласува с представител на БФМ съобразно географията на терена, спецификата на
региона и др. фактори имащи значение за трудността и атрактивността на трасето.
9.8 Състезателното трасе трябва да има три отделни конфигурации които да бъдат
съобразени с възможностите на състезателите от класовете МХ50, МХ65 и МХ85 при
тежки метеорологични условия.

10. Оросяване/поливане на състезателното трасе
10.1 Оросяването/поливането на състезателно трасе е от изключителна важност за
ефикасното провеждане на състезанието и намаляването на образуването на прах (в случай на
липса на достатъчно дъжд)
10.2 Организаторът трябва да има готовност да оросява/полива всяка една точка на трасето
с водоноски или поливна система.
10.3 Планът за поливане на трасето се изготвя непосредствено преди състезанието
съобразно метеорологичната прогноза, като организаторът е длъжен да има налични
необходимия брой водоноски, маркучи, разпръсквачи за маркучи и поливачи.

11. Медицинско обезпечаване – минимални изкисквания
11.1 изискванията за медицинска обезпеченост на дадено състезание варират съобразно
различни обективни фактори (разположение на трасето, отдалеченост на болница и др.), като
представените изисквания са изискуемият минимум за медицинско обезпечаване на дадено
състезание.
11.2 Минимални изисквания за линейките, тяхното оборудване и персонал
– 2 напълно оборудвани линейки за оказване на първа помощ (реаномобили) със
съответните медицински екипи – доктор, парамедик и шофьор
– 1 напълно оборудваня линейка за транспорт до съответната болница със съответен
медицински екипи
12.3 В зависимост от географията на състезателното трасе могат да бъдат разположени
медицински постове във вътрешните части около състезателното трасе, като по този начин се
осигури максимално медицинско покритие.

12. Озвучителна система
Трябва да бъде налична по време на състезанието

13. Подиум за награждаване
Подиумът за награждаването трябва да бъде с размери 5 на 3 метра от тръбна конструкция.
Възможна е и друга форма на подиум за награждаване.

14. Охрана на състезанието и контрол на достъпа

14.1 Охраната и контрола на достъпа се осигуряват от организатора.

Източник: БФМ

Линк към наредбите >>> тук