ОТВОРЕН КАЛЕНДАР МОТОКРОС 2024 – ПРАВИЛА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. „Отворен календар Мотокрос 2024“ (ОК-МХ) представлява състезания по мотокрос които
не са част от Републиканския шампионат по мотокрос (РШМХ) организиран ежегодно от БФ
Мотоциклетизъм. Състезанията от ОКМХ се организират от Спортни клубове, редовни
членове на БФ Мотоциклетизъм.
2. Настоящите правила имат за цел да дадат информация за изискванията и начина на
провеждането на състезания от ОК-МХ, отговорностите и задълженията на организатора и
участниците в състезанията.
3. Тези правила не са изчерпателни и в случай на възникнали въпроси се прилагат:
съществуващото законодателство в страната и района, приложимо при организиране и
провеждане на спортни прояви (състезания), Наредбата на БФ Мотоциклетизъм за
съответната година, актуалната версия на Правилника за РШ Мотокрос и изискванията за
състезателно трасе за ОК-МХ.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЯ ОТ ОТВОРЕН КАЛЕНДАР- МОТОКРОС
4. Организатори на състезания от МХ Купа България могат да бъдат само мотоциклетни
спортни клубове, лицензирани при БФ Мотоциклетизъм за съответната година.
5. Организаторите на състезания от ОК-МХ са длъжни да заплатят такса вписване на
състезанието което организират, като стойността на тази такса се определя от УС на БФМ.
6. Състезанията трябва да бъдат предварително обявени и вписани в календара на БФ
Мотоциклетизъм минимум 2 месеца преди датата на състезанието.
7. Датите на провеждане на Състезания от ОК-МХ нямат право да съвпадат с дати на РШ МХ.
8. Спортните съоръжения (мотополигони) на които се провеждат състезанията трябва да
отговарят на изискванията за мотополигон за организиране на състезания от ОК-МХ.
9. Организаторът на състезания от ОК-МХ е длъжен да съгласува със съответната Община, на
чиято територия се провежда мероприятието, което удостоверява чрез представянето на
„Разрешение за провеждане”, издадено от съответната Община и валидно за дните на
мероприятието.
10. БФ Мотоциклетизъм сключва за своя сметка задължителна застраховка „Гражданска
отговорност за трети лица”, валидна за дните на състезанието и покриваща настъпили
разходи в случай на щета/и на трети лица (публика) и/или между състезатели, механици,
мениджъри, флаг маршали и длъжностни лица на организатора (кръстосани отговорности)
по време на състезанието или тренировките с агрегатен лимит (за всички щети
произтичащи от едно или повече събития) не по-малък от 200 000 лева (двеста хиляди
лева).
11. Организаторът е длъжен да обезпечи необходимия брой сертифицирани флагмаршали,
длъжностни лица (технически стюард, директор на състезанието, охрана и медицински
06.03.2024
персонал). Броят на необходимите флагмаршали и медицински персонал се определя при
инспекцията на състезателното трасе от страна на БФМ
12. Организаторът е длъжен да изготви регламент на състезанието който да бъде съгласуван
с БФ Мотоциклетизъм минимум 1 месец преди датата на състезанието.
13. Организаторът поема за своя сметка всички разходи свързани с организацията на
състезание от веригата МХ Купа България.
14. БФ Мотоциклетизъм осигурява за своя сметка времеизмерване на състезанието и
представител на Комисия Мотокрос, който има функции на наблюдаващ организацията на
състезанието, но не е пряко ангажиран със същинската му организация.

УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ ОТ ОТВОРЕНИЯ КАЛЕНДАР – МОТОКРОС
15. В състезания от ОК-МХ могат да участват само състезатели лицензирани при БФ
Мотоциклетизъм и притежаващи валиден годишен или еднократен лиценз.
Валидни лицензи за участие:
MOTOCROSS JUNIOR годишен/еднократен, валиден за класове МХ50, МХ65, МХ85
MOTOCROSS PRO годишен/еднократен, валиден за класове МХ1, МХ2
MOTOCROSS B годишен/еднократен, валиден за класове МХ (250/450), Ветеран
MOTOCROSS OK годишен/еднократен лиценз, валиден САМО за състезанията
включени в Отворения календар мотокрос. Този лиценз не дава
право за участие в Републикански шампионат мотокрос.
Състезатели притежаващи лиценз за участие в РШ нямат право
да участват с лиценз MOTOCROSS OK
16. Абсолютно забранено е участието на състезатели без валиден състезателен лиценз.
17. Валидността на състезателните лицензи се удостоверява по време на административния и
техническия контрол.
18. Организаторът има право да изиска такса участие, не по-голяма от 50 лева на състезателите
от класовете МХ2, МХ1, МХ и Ветерани. Класовете МХ50, МХ65 и МХ85 не заплащат такса
участие.

КЛАСОВЕ В СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ ОТВОРЕНИЯ КАЛЕНДАР – МОТОКРОС
19. В състезания от ОК-МХ, състезателите могат да участват (базирано на лиценза който
притежават) в следните класове:
МХ50, MX65, MX85, МХ1, МХ2, МХ3 (250 и 450) и ВЕТЕРАНИ
Възрастови ограничения
За класове МХ50, MX65, MX85, МХ1, МХ2 – съгласно Правилника за РШ Мотокрос
За клас МХ3 (250 и 450) Минимална възраст 18 години
За клас Ветерани Минимална Възраст 45 години
20. Мотоциклетите допускани до участие в състезанията трябва да отговарят на изискванията
за даден клас (кубатура, технически изисквания и др.) съобразно Правилника на РШ МХ
06.03.2024
21. Абсолютно се забраняват следните комбинации от класове:
(65сс с 85сс) (МХ2 /МХ1 с МХ3) (МХ3 и Ветерани)
Клас МХ50 карат винаги сами.

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ ОТВОРЕН КАЛЕНДАР МОТОКРОС
22. Състезанията от ОК-МХ се провеждат в двудневен или еднодневен формат съобразен с
Наредбата на БФ Мотоциклетизъм и по избор на организатора.
23. При всички случаи трябва да бъде спазено правилото за наличие на минимум 50 минути
межди две излизания на състезател от даден клас за участие (в тренировка, състезателен
манш).
24. Времетраенето на състезателните маншове за даден клас не може да надвишава
времетраенето за даден клас, посочено в Наредбата на БФ Мотоциклетизъм.
25. Форматът на дадено състезание и предварителната програма се публикуват в регламента на
състезанието (т.11).

КЛАСИРАНЕ В СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ ОТВОРЕН КАЛЕНДАР МОТОКРОС
26. Класирането в ОК-МХ се извършва по класическата схема, описана в Правилника на РШ МХ.
27. Организаторът е длъжен да осигури награди – (купи, трофеи, грамоти, по негово
усмотрение) за топ три състезателите във всеки клас.
28. По свое усмотрение, Организаторът може да направи допълнителни награждавания за
състезатели извън топ три на всеки клас, да изплати награден фонд и/или да предостави
предметни награди.
29. Възможно е, базирано на принцип определен от организатора и предварително обявен в
допълнителния регламент на състезанието, да бъдат направени допълнителни
класирания/награждавания базирани на фактори като възраст, пол или други.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
30. Всички състезания от Отворения календар – мотокрос трябва да бъдат официално одобрени
от БФ Мотоциклетизъм. Състезания които нямат това одобрение са незаконни.
31. БФ Мотоциклетизъм не носи отговорност за организацията, участието и провеждането на
състезания от веригата ОК-МХ, а само съгласува ефикасното провеждане на тези състезания
на базата на своя дългогодишен опит.
32. Взаимоотношенията и отговорностите между БФМ и Организатора се осъществяват на
базата на промоутърски договор сключван между двете юридически лица.

Източник: БФМ

Линк към наредбите >>> тук