ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

1.ПРЕДСТАВЯНЕ: Motocrossbg.eu е собственост на фирма „Генчев Груп“ ЕООД, ЕИК: 204110097 , адрес: България гр. Пловдив ул. Петър Стоев 36 МОЛ: Христо Деянов Генчев


2. ДЕФИНИЦИИ „ОУ“ – Общи условия за използване на Motocrossbg.eu; “уеб сайт“, „сайт“ – Уебсайтът с адрес: https://motocrossbg.eu/; “Потребител“ – физическо или юридическо лице, което използва услугите на сайта.


3. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Потребителят се задължава:

3.1. Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от платформата Motocrossbg.eu, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от уебсайта, включително от версиите за мобилни приложения.

3.2. Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

3.3. Да публикува запитвания, които отговарят на изискванията на ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

3.4. Да не използва търговските марки на Администратора, включително “Motocrossbg.eu” и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори


АДМИНИСТРАТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ И НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ЗА:

(1) Съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други, както и за за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва платформата Motocrossbg.eu и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен.

(3) Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите непрекъснат достъп до услугите в платформата Motosport.bg и до уебсайта, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ
(1)С достъпа до уебсайта и използването на платформата Motocrossbg.eu, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата Motocrossbg.eu, съгласно тези ОУ.

(2) Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.


ПРОМЕНИ В ОУ Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта. Всеки посетител на Motocrossbg.eu е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата. Всяко използване на платформата Motocrossbg.eu по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.